Over ons

De katholieke scholengemeenschap Maas & Kempen biedt een ondersteunend platform aan de verschillende scholen en staat hen bij bij de realisatie van hun schooleigen opvoedingsproject.

DAT GEBEURT OP VIJF VERSCHILLENDE DOMEINEN.

Ten dienste staan van onze scholen

Wij zijn één scholengemeenschap: op zoek naar evenwicht tussen de eigenheid van elke school. Het verschil daagt ons uit om de rijkdom van de ander te zien. Wij geloven in het verschil van onze scholen en zien dat als een rijkdom. De verschillen moeten in stand gehouden worden om zo binnen de scholengemeenschap Maas en Kempen onze kwaliteiten uit te spreiden over heel de regio.

Samen verantwoordelijk voor kwaliteitsvol Katholiek Onderwijs in onze regio.

De scholengemeenschap Maas en Kempen staat ten dienste van haar scholen en komen investeringen, visies, samenwerkingsplatformen, … ten goede van de leden van de scholengemeenschap Maas en Kempen. Alle participanten (leerkrachten, directies, schoolbesturen, ouders, …) moeten de scholengemeenschap Maas en Kempen als nuttig en noodzakelijk ervaren.

Ontplooiing van elke school vanuit solidariteit

Het is een prioriteit om in onze regio kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. Schooleigen noden pakken we in solidariteit met elkaar aan. We houden rekening met elkaars draaglast en draagkracht.

Een duidelijk overlegstructuur organiseren waar het mogelijk is om acties en realisaties te bepalen.

De overlegstructuur zo organiseren dat de planlast niet vergroot.

Vergaderen en overleggen gebeurt op een efficiënte en zinvolle manier.

We zijn allen verantwoordelijk voor alle scholen van de scholengemeenschap Maas en Kempen. Dit houdt in dat we correct oplossingen zoeken die op lange termijn renderen en die niet enkel brandjes blussen.

Tegenover overheid – en andere instanties nemen we steeds een (desnoods genuanceerd) gezamenlijk standpunt in.

Alles wat de scholengemeenschap onderneemt moet stoelen op het gegeven dat onze leerlingen er beter van moeten worden.

Krachtdadige scholengemeenschap

In vastgelegde domeinen wordt er prioritair geïnvesteerd. Zo staat de Katholieke Scholengemeenschap Maas & Kempen ten dienste van haar scholen en komen de investeringen ten goede van de leden van de scholengemeenschap Maas en Kempen. Het aanpakken van gemeenschappelijke noden wordt zoveel mogelijk op niveau scholengemeenschap bekeken, daarna pas op het niveau van de individuele school.

Een trekkersrol is zeker een must om een krachtig beleid te voeren. Wel met een duidelijk mandaat dat hem/haar toelaat om stimulerend, motiverend en ook opvolgend beleid te voeren.

Om een krachtdadige scholengemeenschap Maas en Kempen vorm te geven, maken we gebruik van een aantal kaders, een goede structuur (organogram) en de nodige concretisering via actieplannen.

Vastgelegde domeinen kunnen zijn.:

 • Preventie en veiligheid
  Een preventiedienst die ten dienste staat van alle scholen. Die rond een duidelijk kader werkt zodat er uniformiteit is rond preventie en veiligheid binnen de scholengemeenschap Maas en Kempen.
 • ICT
  • ICT-coördinatoren een mandaat krijgen om een visie uit te schrijven. Vanuit die visie zal een performant ICT-beleid uitgerold worden over de deelnemende scholen van de scholengemeenschap Maas en Kempen.
  • Een meldingssysteem ontwikkelen zodat leerkrachten, directie, schoolbestuur… op een eenvoudige manier problemen kunnen melden aan de ICT-coördinatoren. Zo kunnen de ICT-coördinatoren globaal de problemen monitoren en oplossen.
  • Een meerjarenplanning op school en scholengemeenschap niveau uitschrijven voor ICT infrstructuur.
 • Personeelsbeleid
  De opvolging van wetgeving en personeel gebeurt centraal. Het is voor de scholengemeenschap Maas en Kempen een hele uitdaging en verantwoordelijkheid om een degelijk personeelsbeleid te voeren. De wetgever voorziet hiervoor reeds een aantal verplichte toepassingen, maar laat onderwijs toe, dat er zelf, goed doordachte keuzes kunnen gemaakt worden.
 • Infrastructuur
  • Alle noden en toekomstvisies van de verschillende schoolgebouwen in kaart brengen. Om zo acties te vertalen in een meerjarenplanning die kan afgetoetst worden binnen de school en binnen de scholengemeenschap Maas en Kempen.
  • Prijsvoordelen genereren om de kracht van de scholengemeenschap Maas en Kempen te gebruiken.
   • Onderhoud verwarming
   • Stookolie
   • Onderhoud elektriciteit
   • Klusdienst
   • Ramenwassen
   • Didactisch materiaal
   • Aankoop poetsmateriaal
   • Procure materiaal
   • Papier
   • ….
 • Optimaal gebruik maken van middelen en ondersteuning
  Differentiatie moet er zijn. Niet alles moet voor iedereen zijn. Soms is het belangrijk dat men erkent dat niet alle scholen hetzelfde nodig hebben.

Christelijke gemeenschap

We geloven dat Christelijke waarden en spiritualiteit onze opvoeding en onderwijs kunnen inspireren. We willen kinderen stimuleren om vanuit zichzelf voor het goede te kiezen en voor de ander het goede te doen.

Onze scholen spelen een actieve rol in het parochiaal leven.

Pedagogisch elkaar versterken

Binnen verschillende scholen is er een enorme rijkdom aan pedagogische expertise aanwezig. Deze verscheidenheid aan expertise kan ingezet worden om elkaar op pedagogisch vlak te versterken. De scholengemeenschap kan dienen als katalysator om pedagogische initiatieven uit te rollen. Altijd binnen de visie: eigenheid van de school versterken.

Het bestand is geüpload...